Freecycle: Hơn 1000 DVD phim tiếng Anh cần tặng

Mình dọn nhà có khoảng hơn 1000 phim (toàn tiếng Anh nhé), bạn nào có nhu cầu dùng mời đến lấy. Mình chỉ giữ đến 7pm ngày hôm nay thôi nhé.
Nhà mình ở Láng Hạ

0913 hai bốn không 640

Social Share Toolbar

5 comments to Freecycle: Hơn 1000 DVD phim tiếng Anh cần tặng

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 × 9 =