Sống tinh tế

Copy trên mạng, buồn cười quá đi mất

Bạn mình khối đứa ngẩng cao đầu

Social Share Toolbar

2 comments to Sống tinh tế

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− 8 = 1